Voronoi Diagram

Simple Voronoi Diagram

1

1

MinLib Voronoi.bin (11.1 KB)

10 Likes

Looks very smooth. And only 11 kb!

2 Likes