Voronoi Diagram


#1

Simple Voronoi Diagram

1

1

MinLib Voronoi.bin (11.1 KB)


#2

Looks very smooth. And only 11 kb!